Elected Panches Block Wise

1. Nawanshahr

2. Banga

3. Balachaur

4. Aur

5. Saroya