RTI - SUWIDHA SBS Nagar

Manual–1 01 fJ; d/ ;zrmB, ekoiK ns/ fvT{NhnK pko/ t/otk
Manual–2 02 nfXekohnK ns/ eowukohnK d/ nfXeko ns/ fvT{NhnK
Manual–3 03 ;[;kfJNh d/ ezwK ekoiK bJh fBrokBh ns/ fizw/tkoh ;pzXh gqhfeqnk
Manual-4 04 ;[;kfJNh d/ ezwK ;pzXh pDkJ/ rJ/ BkowI
Manual-5 05 fJ; d/ ;zrmB, ekoiK ns/ fvT{NhnK pko/ t/otk
Manual–6 06 ;[;kfJNh d[nkok fsnko ehs/ ikD tkb/ iK fJ; d/ gqpzX nXhB nkT[D tkb/ d;skt/I dk t/otk
Manual-7 07 fe; th soQK d/ fJzsikw d/ t/ot/ I' fe fJ; dh Bhsh pDkT[D iK T[BQK B{z bkr{ eoB d/ ;pzX ftZu iBsk d/ w?ApoK d[nkok iK B[wkfJzfdnK d[nkok ik w;ato/ bJh w"i{d j[zd/ jB
Manual–8 08 e"A;bK, ew/NhnK ns/ j'oBK ;z;EktK p'ovK pko/ t/otk I' fe T[jBK p'ovK, e";bK, ew/NhnK ns/ j'oBK ;z;EktK ftZu'A fJ; d/ fjZ;/ ti'A d' iK d' s'A tZX ftnesh ;akfwb j[zd/ jB ns/ iBsk bJh y[Zb/Q j[zd/ jB iK nfijhnK whfNzrK dh ekotkJh iBsk dh gjz[uD:'r j[zdh j?
Manual-9 09 ;[ftXk e/Ado, ;ajhd Grs f;zx Bro d/ nfXekohnK ns/ eowukohnK dh vkfJo?eNoh
Manual–10 10 fJ;d/ jo fJe nfXekoh ns/ eowukohnK d[nkok gqkgs ehsh ikDtkbh wjhBktko sBykj, fi; ftZu fJ; d/ ftfB:wK ftZu fdZs/ nB[;ko w[nktik d/D dh ftZXh th ;akfwb j?
Manual–11 11 fJ;dh jo/e J/iz;h B{z wy;{; ehs/ rJ/ pZiaN s'A ;kohnK :'iBktK, sithiK yofunK ns/ tzvh rJh oew dhnK fog'NK pko/ gsk uZbdk j
Manual–12 12 ;pf;vh gq'rqkwK B{z nwb ftZu fbnkT[D dh ftXh ftZu wy;{; ehshnK oewK ns/ fJjBK gq'rqkwK nXhB nkJ/ bkGgksoK d/ t/ot/ ;akfwb jB
Manual-13 13 fJ; d[nkok S'N gofwN bJh fdZs/ nfXekoK B{z gqkgs eoB tkfbnK d/ t/ot
Manual-14 14 fJ; d[nkok T[gbZpX eotkJh rJh iK fsnko ehsh rJh ;{uBK ;pzXh t/oftnK B{z fJb?N'qfBe ftXh Bkb fsnko ehsh ikt
Manual-15 15 BkrfoeK B{z T[gbZGX eotkJhnK rJhnK ;j{bsK
Manual-16 16 iBse ;{uBK nfXekohnK d/ Bkw, nj[Zd/ ns/ j'ot/A t/ot
Manual-17 17 fBoXkfos ehsh rJh nfijh j'o e'Jh ;{uBk ns/ fJjBK gqek;a BK B{z jo ;kb fwshpZX ehs/ iKd/ jB