ਬੰਦ

ਜ਼ਿਲਾ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਓ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ

ਜ਼ਿਲਾ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਓ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਸਲ
ਜ਼ਿਲਾ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਓ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ

ਜ਼ਿਲਾ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਓ

04/06/2020 10/06/2020 ਦੇਖੋ (414 KB)