ਬੰਦ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਧੀਨ ਲੀਗਲ ਕਮ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ  ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਧੀਨ ਲੀਗਲ ਕਮ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ  ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਸਲ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਧੀਨ ਲੀਗਲ ਕਮ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ  ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਧੀਨ ਲੀਗਲ ਕਮ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ  ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ

18/05/2022 05/08/2022 ਦੇਖੋ (139 KB) Public notice (1 MB) FORM (427 KB)