ਬੰਦ

ਪੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਤfੀਤ ਡੀ.ਐਫ.ਐਮ., ਬੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ

ਪੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਤfੀਤ ਡੀ.ਐਫ.ਐਮ., ਬੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਸਲ
ਪੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਤfੀਤ ਡੀ.ਐਫ.ਐਮ., ਬੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ

ਪੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲਾ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਡੀ.ਐਫ.ਐਮ., ਬੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ

23/08/2021 31/08/2021 ਦੇਖੋ (1 MB)