ਬੰਦ

ਖੇਡਾਂ

ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੂਚੀ:

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ (PDF 627KB)

ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੈਲਡਰ:

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੈਲਡਰ (PDF 1.5MB)

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ:

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ (PDF 312KB)