ਬੰਦ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪਨਸਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪਨਸਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪਨਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜਾ ਯੋਜਨਾ-2017 (PDF 4.1MB)