ਬੰਦ

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ

Title View / Download
ਮੈਨੂਅਲ 1/ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਵੇਰਵਾ View (16 KB)
ਮੈਨੂਅਲ 2/ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ। View (21 KB)
ਮੈਨੂਅਲ 3/ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ। View (14 KB)
ਮੈਨੂਅਲ 4/ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਮਾਪਦੰਡ। View (16 KB)
ਮੈਨੂਅਲ5/ਨਿਯਮ/ਅਧਿਨਿਯਮ/ਹਦਾਇਤਾਂ/ਮੈਨੂਅਲ/ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ ਕਿ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। View (17 KB)
ਮੈਨੂਅਲ 6/ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ। View (16 KB)
ਮੈਨੂਅਲ 7/ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜੋ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਦੁਆਰਾ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। View (10 KB)
ਮੈਨੂਅਲ 8/ਬੋਰਡਾਂ, ਕੋਂਸਲਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਦੇ ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੀ ਵਿਵਰਣੀ, ਅਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ, ਕੋਂਸਲਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੈ। View (15 KB)
ਮੈਨੂਅਲ 9/ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ। View (217 KB)
ਮੈਨੂਅਲ 10/ਦਫਤਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੇਹਨਤਾਨਾ। View (46 KB)
ਮੈਨੂਅਲ 11/ਬਜਟ। View (349 KB)
ਮੈਨੂਅਲ 12/ਰਿਆਇਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਉਰਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। View (10 KB)
ਮੈਨੂਅਲ 13/ਰਿਆਇਤਾਂ, ਪਰਮਿਟਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਉਰਾ। View (10 KB)
ਮੈਨੂਅਲ 14/ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਉਪਲੱਭਧ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। View (10 KB)
ਮੈਨੂਅਲ 15/ਸਹੂਲਤਾਂ। View (12 KB)
ਮੈਨੂਅਲ 16/ਪਬਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ। View (204 KB)
ਮੈਨੂਅਲ 17/(NA) View (41 KB)

 

Title View / Download
Manual-1/ Office work and Duties View (120 KB)
Manual 2/Powers of officers/employees and duties View (103 KB)
Manual-3/ Procedures of all branches View (132 KB)
Manual-4/ Disposals of work levels of branches View (85 KB)
Manual-5/ Act/Manual etc. used by employees View (128 KB)
Manual-6/ Records of correspondence View (133 KB)
Manual-7/ Suggestions of Policies View (111 KB)
Manual-8/ Statements of bodies/councils/committees etc. View (117 KB)
Manual-9/Directory View (130 KB)
Manual-10/ Salary View (130 KB)
Manual-11/ Budget View (144 KB)
Manual-12/ Details of Programs (NA) View (107 KB)
Manual-13/ Achievements of details of programs (NA) View (79 KB)
Manual-14/ Electronic mode of work and procedure View (86 KB)
Manual-15/Facilities View (83 KB)
Manual-16/Name of FAA/PIO/APIO’s View (119 KB)
Manual-17/ Not Applicable View (3 MB)

 

Title View / Download
Manual-1/ Office work and Duties View (518 KB)
Manual 2/Powers of officers/employees and duties View (456 KB)
Manual-3/ Procedures of all branches View (433 KB)
Manual-4/ Disposals of work levels of branches View (223 KB)
Manual-5/ Act/Manual etc. used by employees View (863 KB)
Manual-6/ Records of correspondence View (506 KB)
Manual-7/ Suggestions of Policies View (425 KB)
Manual-8/ Statements of bodies/councils/committees etc. View (243 KB)
Manual-9/Directory View (449 KB)
Manual-10/ Salary View (449 KB)
Manual-11/ Budget View (478 KB)
Manual-12/ Details of Programs (NA) View (383 KB)
Manual-13/ Achievements of details of programs (NA) View (641 KB)
Manual-14/ Electronic mode of work and procedure View (434 KB)
Manual-15/Facilities View (428 KB)
Manual-16/Name of FAA/PIO/APIO’s View (463 KB)
Manual-17/ Not Applicable View (550 KB)
Title View / Download
Manual-1/ Office work and Duties View (4MB)
Manual 2/Powers of officers/employees and duties View (6MB)
Manual-3/ Procedures of all branches View (7MB)
Manual-4/ Disposals of work levels of branches View (4MB)
Manual-5/ Act/Manual etc. used by employees View (3MB)
Manual-6/ Records of correspondence View (3MB)
Manual-7/ Suggestions of Policies View (801 KB)
Manual-8/ Statements of bodies/councils/committees etc. View (946KB)
Manual-9/Directory View (7MB)
Manual-10/ Salary View (7MB)
Manual-11/ Budget View (2MB)
Manual-12/ Details of Programs (NA) View (787 KB)
Manual-13/ Achievements of details of programs (NA) View (664 KB)
Manual-14/ Electronic mode of work and procedure View (2MB)
Manual-15/Facilities View (999KB)
Manual-16/Name of FAA/PIO/APIO’s View (2MB)
Manual-17/ Not Applicable View (713 KB)