ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ/ਲਿੰਕ
ਮੈਨੂਅਲ-1 01/05/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(16 KB)
ਮੈਨੂਅਲ-2 01/05/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(21 KB)
ਮੈਨੂਅਲ-3 01/05/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(14 KB)
ਮੈਨੂਅਲ-4 01/05/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(16 KB)
ਮੈਨੂਅਲ-5 01/05/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(17 KB)
ਮੈਨੂਅਲ-6 01/05/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(16 KB)
ਮੈਨੂਅਲ-7 01/05/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(10 KB)
ਮੈਨੂਅਲ-8 01/05/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(15 KB)
ਮੈਨੂਅਲ-9 01/05/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(41 KB)
ਮੈਨੂਅਲ-10 01/05/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(827 KB)