ਬੰਦ

ਰਸੋਖਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਾਰਾ

ਸ੍ਰੀ ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਭ ਕੰਵਲ (ਨੌ ਆਬਾਦ) ਮਜਾਰਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਪਿੰਡ ਝਿੰਗੜਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਪਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤ ਹੈ|

ਨਾਭ ਕੰਵਲ
ਚਿੱਤਰ ਦੇਖੋ ਰਸੋਖਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਾਰਾ ਨੌ ਆਬਾਦ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ-4
ਚਿੱਤਰ ਦੇਖੋ ਰਸੋਖਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲ੍ਲ੍ਪਾਪੇਰ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ-3
ਚਿੱਤਰ ਦੇਖੋ ਰਸੋਖਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫ੍ਰੋੰਟ-ਵਿਯੂ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਡ-ਵਿਯੂ
ਚਿੱਤਰ ਦੇਖੋ ਰਸੋਖਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਡ-ਵਿਯੂ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ-2
ਚਿੱਤਰ ਦੇਖੋ ਰਸੋਖਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਏਵੇਨਿੰਗ-ਵਿਯੂ
ਚਿੱਤਰ ਦੇਖੋ ਰਸੋਖਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਏਵੇਨਿੰਗ-ਵਿਯੂ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਨੋਰਾਮਾ
ਚਿੱਤਰ ਦੇਖੋ ਰਸੋਖਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਨੋਰਾਮਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫ੍ਰੋੰਟ-ਵਿਯੂ
ਚਿੱਤਰ ਦੇਖੋ ਰਸੋਖਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫ੍ਰੋੰਟ-ਵਿਯੂ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ-ਗੇਟ
ਚਿੱਤਰ ਦੇਖੋ ਰਸੋਖਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੇਟ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ-1
ਚਿੱਤਰ ਦੇਖੋ ਰਸੋਖਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਟੋਪ-ਵਿਯੂ
ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ
ਚਿੱਤਰ ਦੇਖੋ ਰਸੋਖਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ