ਬੰਦ

ਐਨੀਮਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ|

ਐਨੀਮਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ|
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਸਲ
ਐਨੀਮਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ|

ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਪੂੰਗ ਫਾਰਮ ਢੰਡੂਆ,ਨਵਾਂ੍ਹਹਿਰ ਵਿਖੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲਾਜੀ ਅਤੇ ਹਿਸਟੋਪੈਥਾਲਜੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ|

18/08/2020 31/08/2020 ਦੇਖੋ (6 MB)