ਬੰਦ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜ਼ਨ ਰੀ-ਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜ਼ਨ ਰੀ-ਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਸਲ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜ਼ਨ ਰੀ-ਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜ਼ਨ ਰੀ-ਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ |

11/06/2022 26/06/2022 ਦੇਖੋ (798 KB) ਦੇਖੋ (811 KB)