ਬੰਦ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਹਾਇਰਿੰਗ ਲਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਹਾਇਰਿੰਗ ਲਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ।
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਸਲ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਹਾਇਰਿੰਗ ਲਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਹਾਇਰਿੰਗ ਲਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ।

08/01/2022 11/01/2022 ਦੇਖੋ (53 KB) Vehicle (268 KB)