ਬੰਦ

ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਰਗਵਾਰ ਸੀਟਾ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ

ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਰਗਵਾਰ ਸੀਟਾ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਸਲ
ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਰਗਵਾਰ ਸੀਟਾ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ

ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 30.09.2021 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਟਾ ਦੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਾਇਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ

25/08/2021 30/09/2021 ਦੇਖੋ (289 KB) Notice 2 (263 KB) Notice 3 (178 KB) ਫਾਰਮ (317 KB)