ਬੰਦ

ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸ਼. ਭ. ਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ – ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸ਼. ਭ. ਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ – ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਸਲ
ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸ਼. ਭ. ਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ – ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸ਼. ਭ. ਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ – ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

03/02/2020 03/02/2020 ਦੇਖੋ (3 MB)