ਬੰਦ

ਸਤੰਬਰ 2021 ਮੈਗਾ ਰੋਜਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ।

ਸਤੰਬਰ 2021 ਮੈਗਾ ਰੋਜਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ।
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਸਲ
ਸਤੰਬਰ 2021 ਮੈਗਾ ਰੋਜਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ।

ਸਤੰਬਰ 2021 ਮੈਗਾ ਰੋਜਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ।

09/09/2021 17/09/2021 ਦੇਖੋ (245 KB) Rayat_colleger_rail_majra_16_sep_21 (425 KB) SN_College_banga_14_sep_21 (417 KB) iti_boys_10_sep_21 (460 KB) iti_boys_9_sep_21 (420 KB)