ਬੰਦ

ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੋਰਟਲ

ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ:

ਵਿਜ਼ਿਟ: https://services.india.gov.in/

ਸਥਾਨ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫਤਰ | ਸ਼ਹਿਰ : ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 144512