ਬੰਦ

ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਨ ਸੇਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ:

ਵਿਜ਼ਿਟ: https://jeevanpramaan.gov.in/

ਸਥਾਨ : ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ | ਸ਼ਹਿਰ : ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 144514