ਬੰਦ

ਸਟੇਟ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਪੋਰਟਲ

ਨਾਗਰਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਵਿਜ਼ਿਟ: http://punjab.gov.in/eform/login.xhtml

ਸਥਾਨ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫਤਰ | ਸ਼ਹਿਰ : ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 144513