ਬੰਦ

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ Appointment ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Appointment ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:-

QR Code :-

QR

ਵਿਜ਼ਿਟ: https://dgrpg.punjab.gov.in/sewa-kendras/

ਸ਼ਹਿਰ : SBS Nagar (Nawanshahr)
ਮੋਬਾਈਲ : 8968593812-13