ਬੰਦ

ਈ.ਵੀ.ਐਸ. ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ (ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ. 30 ਸੈਕੰਡ)