ਬੰਦ

ਵਿਭਾਗ

ਜਿਲੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਚੋਣ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ.ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪਤੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ.

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ

  • ਚੋਣ
  • ਖੇਡਾਂ
  • ਜਮੀਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲ